മൈക്കലാഞ്ജലോ അന്റോണിയോണി ചലച്ചിത്രമേള /സിനിമ: ല’ അവ്വെൻച്യുറ / ആമുഖം: കെ രാമചന്ദ്രൻ

മൈക്കലാഞ്ജലോ അന്റോണിയോണി ചലച്ചിത്രമേള രണ്ടാം ദിവസം (സപ്തം. 30) / സിനിമ: ല’ അവ്വെൻച്യുറ (1960) L’Avventura / ആമുഖം: കെ രാമചന്ദ്രൻ


Write a Reply or Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *